Безбедност новинара

УВОД


На основу иницијативе Републичког јавног тужилаштва а у циљу предузимања мера за подизање безбедности новинара, Акционим планом за Поглавље 23 предвиђено је потписивање два споразума о сарадњи, и то Споразума о сарадњи Републичког јавног тужилаштва и Министарства унутрашњих послова, као и Споразума о сарадњи између Републичког јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова и репрезентативних удружења новинара.


Споразум о сарадњи Републичког јавног тужилаштва и Министарства унутрашњих послова је закључен 11. априла 2016 године. Овим споразумом предвиђено је да Републичко јавно тужилаштво и Министарство унутрашњих послова интерним актима успоставе обавезу хитног поступања у предметима кривичних дела извршених на штету безбедности лица која обављају послове од јавног значаја у области информисања у вези са пословима које обављају. Такође, предвиђено је одређивање лица за контакт и координацију поступања у предметима из ове области у овим државним органима. 


Републичко јавно тужилаштво и Министарство унутраших послова, ради ефикасније размене података и праћења поступања, су се обавезали да ће посебно евидентирати кривична дела извршена на штету безбедности новинара. Поред тога, прописано је да Министарство унутрашњих послова, на захтев Републичког јавног тужилаштва,  доставља информације о поднетим кривичним пријавама против извршилаца кривичних дела на штету безбедности новинара, чија је делатност претходно кривичноправно дефинисана на једини могући начин, тј. у складу са одредбама члана 138 ст. 3 Кривичног законика, с обзиром да закони који уређују јавно информисање у нашој земљи не дефинишу појам „новинар" на било који начин.


Споразум о сарадњи између Републичког јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова и репрезентативних удружења новинара закључен је 26. децембра 2016. године. Потписници овог споразума су Републичко јавно тужилаштво, Министарство унутрашњих послова, Удружење новинара Србије, Независно удружење новинара Србије, Удружење новинара Војводине, Независно друштво новинара Војводине, Асоцијација независних електронских медија, Асоцијација медија и Асоцијација онлајн медија. 


У складу са споразумом образована је Стална радна група чији су чланови овлашћени представници споразумних страна високог нивоа. Стална радна група одржава редовне тромесечне састанке, а по потреби састанци се одржавају и ван редовних термина. У оквиру својих активности, стална радна група усвојила је Правилник о раду и Акциони план.


Формирана је радна подрупа за анализу кривичних дела прописаних Кривичним закоником Републике Србије, а која се могу одности на угрожавање безбедности новинара. Група је окончала свој рад тако што је донела закључак у вези наведеног који је усвојен од стране Сталне радне групе.


Такође, формирана је радна подгрупа за анализу досадашњег начина комуникације и степена отворености надлежних институција према медијима. Рад ове подгрупе је још увек у току.


Успостављен је механизам сарадње, тако што су споразумне стране одредиле лица за контакт и координацију поступања у случајевима извршења кривичних дела на штету безбедности новинара, која ће бити у сталном контакту.


У периоду до децембра 2020 године, Републичко јавно тужилаштво је за контакт тачке одредило по једног заменика јавног тужиоца у апелационим јавним тужилаштвима за свако апелационо подручје, дакле укупно 4 заменика јавног тужиоца високог нивоа. Број тужилачких контакт тачака је повећан у јулу 2017. године одређивањем секундарне и терцијарне контакт тачке за подручје сваког апелационог јавног тужилаштва, што је чинило мрежу од укупно 12 заменика јавних тужилаца. 


Тужилачка мрежа контакт тачака за брзу реакцију је значајно ојачана сагласно Обавезном упутству Републичког јавног тужиоца од 24.12.2020. године, када је у свим јавним тужилаштвима успостављена мрежа од укупно 115 заменика јавних тужилаца, од којих је 88 заменика јавних тужилаца одређено за примарне контакт тачке (4 заменика у апелационим тужилаштвима, 25 у вишим, 58 у основним и 1 заменик у Посебном тужилаштву за високотехнолошки криминал), док је 27 заменика јавног тужиоца одређено за секундарне контакт тачке. Листа контакт тачака са неопходним подацима је у јануару 2021. године достављена свим члановима сталне радне групе. Иста је објављена и на порталу http://bezbedninovinari.rs/.


Сходно споразуму и Упутству Републичког јавног тужиоца од 22.12.2015. године у јавним тужилаштвима успостављена је обавеза хитног поступања у овим предметима и уведено је вођење посебне евиденције кривичних дела извршених на штету новинара у вези са пословима које обављају. Хитност у поступању додатно је ојачана Обавезним упутством из 2020. године, и подразумева предузимање радњи у роковима од 24 и 48 часова, када је јавно тужилаштво у питању.


Такође, у складу са споразумом почев од 2018. године, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, одржавају се обуке новинара, јавних тужилаца и полицијских службеника.


Потребно је истаћи да Републичко јавно тужилаштво на месечном нивоу израђује Билтен - обавештење о поступању јавних тужилаштава у вези са кривичним делима извршеним на штету новинара и исти доставља свим члановима сталне радне групе.


Споразум о сарадњи и мерама за подизање нивоа безбедности новинара (2.58 MB)


Препоручујемоhov Најновије вестиhov

Последњи догађаји