ОТУЂЕЊЕ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ путем прикупљања писмених понуда (број 1/2020)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
Београд,Немањина 22-26


ОТУЂЕЊЕ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
путем прикупљања писмених понуда (број 1/2020)

Републичко јавно тужилаштво отуђује моторно возило из јавне својине Републике Србије,које користи Републичко јавно тужилаштво.

Предмет отуђења је моторно возило марке ŠKODA FABIA CLASSIC1, 4, регистарских ознака BG-290-XB, број шасије TMBPH16Y433777343, број мотора АZF071565, година производње 2003. Возило се отуђује по почетној купопродајној цени од 40.000,00 динара.

Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених писмених понуда, а избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највиша понуђена цена између понуђача који доставе одговарајуће понуде.

Уколико два или више понуђача понуде исту укупну цену која је највиша понуђена цена,поступак ће се наставити  путем јавног надметања.

Надметање ће се спроводити са понуђачима који доставе  одговарајуће понуде.
Надметање ће се вршити путем затворених коверата у којима ће понуђачи писмено понудити укупну цену.

Надметање ће се спровести  док један од понуђача не понуди вишу укупну цену.

Уколико понуђачи не присуствују у поступку надметања,њихова цена из понуде ће се сматрати коначном.

Понуђачи су дужни да уплате депозит у висини 10% од почетне купопродајне цене  моторног возила, односно у износу 4.000,00 динара  на рачун буџета Републике Србије број 840-1620-21 са позивом на број   30203 33051211101     

Понуђачима чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ депозита биће враћен у року од 30 дана, од дана доношења одлуке.

Писана понуда подноси се у затвореној коверти и треба да садржи 
- укупну понуђену цену,
- доказ о уплати депозита,
- назив понуђача,
- адресу,
- број телефона,
- копију личне карте за физичка лица а за правна лица копије извода о регистрацији привредног субјекта издат од Агенције за привредне регистре,осим у случају када је за регистрацију надлежни други орган.

Моторно возило се отуђује у виђеном стању. Заинтересована лица могу извршити разгледање возила дана 11.10.2021 и  12.10.2021 године. Лице за контакт у вези свих питања везана за предмет лицитације и разгледање Живојин Јовановић контакт телефон 065/2334-310

Накнадне рекламације неће се прихватати.

Понуда која не садржи све наведене елементе, неће се узети у разматрање.
Писана понуда се подноси најкасније до 25.10.2021. године у затвореној коверти на адресу: Републичко јавно тужилаштво, Немањина 22-26,VII спрат, канцеларија број 12. Коверат са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ-ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛАИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ", а на полеђини назив понуђача, адресу и број телефона.

Отварање понуда обавиће се јавно, дана 27.10.2021. године у 12 часова у Републичком јавном тужилаштву у Београду, Немањина 22-26, VII, канцеларија број 12.

O избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени у року од 15 дана  од дана отварања понуда.

Купац са којим  буде закључен уговор дужан је да остатак до укупне купопродајне цене возила уплати у целости у року од три дана од дана закључења уговора на рачун буџета Републике Србије 840-1620-21 са позивом на број 30203330512 111  01. , а возилo записнички преузме у року од 5 дана од дана закључења уговора.

Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћени депозит се не враћа.
Уговор о купопродаји моторног возила у својини Републике Србије, потписаће у име Републике Србије, Републички јавни тужилац.

Све трошкове око преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач.  

Извор: РЈТ, Датум: 28.09.2021.

Последњи догађаји