OTUĐENJE MOTORNOG VOZILA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE putem prikupljanja pismenih ponuda (broj 1/2020)

REPUBLIKA SRBIJA
REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO
Beograd,Nemanjina 22-26


OTUĐENJE MOTORNOG VOZILA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE
putem prikupljanja pismenih ponuda (broj 1/2020)

Republičko javno tužilaštvo otuđuje motorno vozilo iz javne svojine Republike Srbije,koje koristi Republičko javno tužilaštvo.

Predmet otuđenja je motorno vozilo marke ŠKODA FABIA CLASSIC1, 4, registarskih oznaka BG-290-XB, broj šasije TMBPH16Y433777343, broj motora AZF071565, godina proizvodnje 2003. Vozilo se otuđuje po početnoj kupoprodajnoj ceni od 40.000,00 dinara.

Postupak otuđenja sprovešće se putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda, a izbor najpovoljnije ponude izvršiće se primenom kriterijuma najviša ponuđena cena između ponuđača koji dostave odgovarajuće ponude.

Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu ukupnu cenu koja je najviša ponuđena cena,postupak će se nastaviti  putem javnog nadmetanja.

Nadmetanje će se sprovoditi sa ponuđačima koji dostave  odgovarajuće ponude.
Nadmetanje će se vršiti putem zatvorenih koverata u kojima će ponuđači pismeno ponuditi ukupnu cenu.

Nadmetanje će se sprovesti  dok jedan od ponuđača ne ponudi višu ukupnu cenu.

Ukoliko ponuđači ne prisustvuju u postupku nadmetanja,njihova cena iz ponude će se smatrati konačnom.

Ponuđači su dužni da uplate depozit u visini 10% od početne kupoprodajne cene  motornog vozila, odnosno u iznosu 4.000,00 dinara  na račun buxeta Republike Srbije broj 840-1620-21 sa pozivom na broj   30203 33051211101     

Ponuđačima čija ponuda ne bude izabrana, uplaćeni iznos depozita biće vraćen u roku od 30 dana, od dana donošenja odluke.

Pisana ponuda podnosi se u zatvorenoj koverti i treba da sadrži 
- ukupnu ponuđenu cenu,
- dokaz o uplati depozita,
- naziv ponuđača,
- adresu,
- broj telefona,
- kopiju lične karte za fizička lica a za pravna lica kopije izvoda o registraciji privrednog subjekta izdat od Agencije za privredne registre,osim u slučaju kada je za registraciju nadležni drugi organ.

Motorno vozilo se otuđuje u viđenom stanju. Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje vozila dana 11.10.2021 i  12.10.2021 godine. Lice za kontakt u vezi svih pitanja vezana za predmet licitacije i razgledanje Živojin Jovanović kontakt telefon 065/2334-310

Naknadne reklamacije neće se prihvatati.

Ponuda koja ne sadrži sve navedene elemente, neće se uzeti u razmatranje.
Pisana ponuda se podnosi najkasnije do 25.10.2021. godine u zatvorenoj koverti na adresu: Republičko javno tužilaštvo, Nemanjina 22-26,VII sprat, kancelarija broj 12. Koverat sa ponudom mora imati oznaku „PONUDA-NE OTVARATI-OTUĐENJE MOTORNIH VOZILAIZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE", a na poleđini naziv ponuđača, adresu i broj telefona.

Otvaranje ponuda obaviće se javno, dana 27.10.2021. godine u 12 časova u Republičkom javnom tužilaštvu u Beogradu, Nemanjina 22-26, VII, kancelarija broj 12.

O izboru najpovoljnije ponude, ponuđači će biti pismeno obavešteni u roku od 15 dana  od dana otvaranja ponuda.

Kupac sa kojim  bude zaključen ugovor dužan je da ostatak do ukupne kupoprodajne cene vozila uplati u celosti u roku od tri dana od dana zaključenja ugovora na račun buxeta Republike Srbije 840-1620-21 sa pozivom na broj 30203330512 111  01. , a vozilo zapisnički preuzme u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane, uplaćeni depozit se ne vraća.
Ugovor o kupoprodaji motornog vozila u svojini Republike Srbije, potpisaće u ime Republike Srbije, Republički javni tužilac.

Sve troškove oko preuzimanja i transporta snosi izabrani ponuđač.  

Izvor: RJT, Datum: 28.09.2021.

Najave događaja