Prijavite korupciju anonimno

Borba protiv korupcije
Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije uveo je nova oruđa za borbu protiv korupcije i privrednog kriminala, pre svega u vidu specijalizacije nadležnih državnih organa, a zatim i uvođenja najsavremenijih načina rada, poput multiresornih udarnih grupa, oficira za vezu u nadležnim državnim organima i finansijskih forenzičara u javnim tužilaštavima.

U skladu sa ovim zakonom, 1. marta 2018. godine osnovana su Posebna odeljenja za suzbijanje korupcije u policiji, javnom tužilaštvu i sudovima. Ova odeljenja su osnovana u četiri viša javna tužilaštva u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu, i imaju nadležnost za krivično gonjenje korupcije, privrednog kriminala i pranja novca na teritoriji svog apelacionog područja, omogućavajući na taj način koncentraciju specijalizovanih znanja i efikasnost krivičnog gonjenja.

Odeljenje za borbu protiv korupcije Vrhovnog javnog tužilaštva imalo je aktivnu ulogu u osnivanju Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije (POSK), njihovom stručnom usavršavanju i jačanju kapaciteta.

Naime, Vrhovno javno tužilaštvo koordiniralo je sprovođenje projekata međunarodnih partnera kojim je za predstavnike POSK obezbeđeno specijalističko usavršavanje kao i neophodna oprema za rad.

U saradnji sa EU IPA 2013 projektom „Prevencija i borba protiv korupcije", OPDAT kancelarijom Ministarstva pravde SAD, OEBS-om, Savetom Evrope, UNODC-jem, Svetskom bankom i Pravosudnom akademijom, Vrhovno javno tužilaštvo je od 2017. Godine nadalje učestvovalo u organizaciji i sprovođenju ciklusa obuka, uključujući operativne radionice za Posebna odeljenja za suzbijanje korupcije; obuke na teme finansijskih istraga, pranja novca, udarnih grupa, simulacije suđenja, oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela; radionice o sprovođenju Mape puta za borbu protiv korupcije; obuke o digitalnoj imovini i dr. na kojima je kao predavač učestvovao predstavnik Odeljenja za borbu protiv korupcije Vrhovnog javnog tužilaštva. Na ovim seminarima učesnici iz javnog tužilaštva su između ostalog imali priliku da vežbaju novu metodologiju rada – praćenje tokova novca, integrisano vođenje finansijskih i krivičnih istraga i međuagencijsku saradnju – rad udarne grupe na konkretnim studijama slučaja.

Odeljenje za borbu protiv korupcije Vrhovnog javnog tužilaštva, zajedno sa drugim nadležnim državni organima i međunarodnim partnerima, učestvovalo je u izradi i predstavljanju „Priručnika za suzbijanje privrednog kriminaliteta i korupcije", priručnika „Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela – priručnik za primenu u praksi", priručnika „Udarne grupe", kao i u izradi Nacionalne procene rizika od pranja novca i Nacionalne procene rizika od finansiranja terorizma i Procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine.

Takođe, Vrhovno javno tužilaštvo obezbedilo je donacije inostranih partnera – Ambasade SAD i Misije OEBS-a, za Posebna odeljenja za suzbijanje korupcije, u vidu tehničke opreme i vozila, čime su se stekli neophodni uslovi za njihov rad.

Odeljenje za borbu protiv korupcije Vrhovnog javnog tužilaštva takođe koordinira jačanje međuagencijske saradnje javnog tužilaštva Republike Srbije, potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa nadležnim državnim organima Republike Srbije koji mogu doprineti efikasnijoj razmeni podataka u predistražnom postupku i istrazi.

Isto tako, Odeljenje za borbu protiv korupcije Vrhovnog javnog tužilaštva  unapređuje međunarodnu saradnju javnog tužilaštva Republike Srbije, pre svega kroz razmenu iskustava, znanja i kontakata na regionalnim i međunarodnim radionicama na teme borbe protiv korupcije, pranja novca i oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela, zatim kroz učešće u radu relevantnih pravosudnih i drugih mreža, poput Evroxasta, Globi mreže UNODC i dr, kao i kroz bilateralnu saradnju, odnosno studijske posete i sastanke sa nadležnim inostranim državnim organima.

Dokumenta

Skorašnje aktivnosti