Primena novog zakonika o krivičnom postupku
U cilju pripreme za primenu novog Zakonika o krivičnom postupku (dalje u tekstu ZKP-a), koja je počela 1.10.2013. godine za javna tužilaštva opšte nadležnosti, Republičko javno tužilaštvo preduzelo je niz mera i aktivnosti u okviru svoje nadležnosti, u cilju obezbeđenja stručnih uslova za primenu ovog Zakonika. U tom smislu, u Republičkom javnom tužilaštvu osnovane su Radna grupa za izradu obrazaca za primenu ZKP-a, kao i Radna grupa za praćenje obuke o primeni ZKP-a, nabavljen je Komentar zakonika o krivičnom postupku za sva javna tužilaštva, i održani su sastanci sa svim apelacionim i višim javnim tužiocima.

Radna grupa za izradu obrazaca za primenu ZKP-a, izradila je 103 obrasca akata i 20 obrazaca upisnika za primenu novog ZKP-a, koji su pre početka primene novog ZKP-a, u pisanoj i elektronskoj formi dostavljeni apelacionim i višim javnim tužiocima, za primenu i dalju distribuciju.

Radna grupa za praćenje obuke o primeni ZKP-a, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, misijom OEBS-a i Ambasadom SAD u Srbiji, organizuje program stručnog usavršavanja za primenu novog Zakonika o krivičnom postupku za sve javne tužioce i prve zamenike na teritoriji Republike Srbije. Program stručnog usavršavanja odvija se kako u vidu studijskih poseta Tužilaštvu za organizovani kriminal, uz praćenje suđenja i diskusiju o praktičnim pitanjima primene novog Zakonika sa predstavnicima Tužilaštva za organizovani kriminal, tako i u vidu organizovanja dvodnevnih seminara o pojedinim institutima novog ZKP-a. Kalendar programa stručnog usavršavanja možete preuzeti ovde. (LINK).

Republičko javno tužilaštvo primalac je donacije Ministarstva pravde SAD, Kancelarije stalnog pravnog savetnika pri Ambasadi SAD u Beogradu, u vidu 145 primeraka Komentara Zakonika o krivičnom postupku, namenjenih za distribuciju svim javnim tužilaštvima u Republici Srbiji.

Republičko javno tužilaštvo prati primenu novog Zakonika, u skladu sa Obaveznim uputstvom O br. 4/2013, putem praćenja izveštaja javnih tužilaštava o pojedinim pitanjima primene novog Zakonika koja se pojavljuju u praksi, razmatranja spornih pitanja i zauzimanja pravnih stavova, u cilju ujednačavanja javnotužilačke prakse.

U pogledu obezbeđivanja materijalno-tehničkih uslova za javna tužilaštva, za koje je nadležno Ministarstvo pravde i državne uprave, Državno veće tužilaca dostavilo je Ministarstvu pravde i državne uprave projekcije potrebnih ljudskih i materijalnih resursa i nastavlja da učestvuje u dijalogu o ovom pitanju.