Javno tužilaštvo Republike Srbije

Prema Ustavu Republike Srbije, javno tužilaštvo je jedinstven i samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela i vrši druge nadležnosti kojima se štiti javni interes određen zakonom.


Vrhovno javno tužilaštvo je najviše javno tužilaštvo u Republici Srbiji kojim rukovodi Vrhovni javni tužilac. Vrhovni javni tužilac odgovoran je za rad javnog tužilaštva i za svoj rad Narodnoj skupštini. Vrhovni javni tužilac nije odgovoran za postupanje u pojedinom predmetu. Glavni javni tužioci odgovaraju za rad javnog tužilaštva i svoj rad Vrhovnom i neposredno višem glavnom javnom tužiocu, a javni tužioci odgovaraju za svoj rad glavnom javnom tužiocu.


Javno tužilaštvo Republike Srbije čine Vrhovno javno tužilaštvo, 4 apelaciona javna tužilaštva (Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac), 25 viših javnih tužilaštava, 58 osnovna javna tužilaštva i 2 tužilaštva posebne nadležnosti. Osnovna javna tužilaštva krivično gone učinioce krivičnih dela za koja je zaprećena kazna zatvora do 10 godina, viša javna tužilaštva krivično gone učinioce krivičnih dela za koja je zaprećena kazna zatvora preko 10 godina, kao za druga zakonom predviđena krivična dela, apelaciona javna tužilaštva ulaže žalbe, a Vrhovno javno tužilaštvo ulaže vanredne pravne lekove, preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti i usmerava i prati rad svih javnih tužilaštava. Takođe, javna tužilaštva posebne nadležnosti – Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i Javno tužilaštvo za ratne zločine, imaju nadležnost na celoj teritoriji Republike Srbije. Osim toga, Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, osnovano pri Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, takođe ima nadležnost na čitavoj teritoriji Republike Srbije.


Vrhovno javno tužilaštvo prati i usmerava rad javnih tužilaštava, nadzire sprovođenje opštih obaveznih uputstava i prati i proučava praksu javnih tužilaštva i sudova. Vrhovno javno tužilaštvo postupa po vanrednim pravnim lekovima pred Vrhovnim sudom, kao i u posebnim postupcima pred Ustavnim sudom i drugim sudom i organom. Vrhovno javno tužilaštvo uspostavlja strateški okvir za postupanje javnih tužilaštava, izdaje opšta obavezna uputstva za javno tužilaštvo, koordinira međuresornu saradnju, obavlja poslove međunarodne saradnje, potpisuje memorandume o saradnji sa stranim partnerima, domaćim državnim organima i organizacijama civilnog društva, uvodi specijalizaciju rada u javnom tužilaštvu (kao što su Posebna odeljenja za suzbijanje korupcije, kontakt tačke za međunarodnu pravnu pomoć, itd.), osniva međuresorne udarne grupe, učestvuje u formiranju međunarodnih zajedničkih istražnih timova, i sprovodi međunarodne projekte koji se odnose na javno tužilaštvo.

Preporučujemohov Najnovije vestihov