Odeljenje za međunarodnu saradnju i MPP
Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć Vrhovnog javnog tužilaštva koordinira postupanje po zamolnicama za pružanje međunarodne pomoći, prati trendove promena u domaćem pravnom poretku, evropskoj pravnoj praksi i obezbeđuje postupanje po evropskim standardima, obezbeđuje sprovođenje brze i efikasne direktne neformalne pravne pomoći i razmenu informacija preko tužilačkih kontaktnih tačaka,  intenzivno sarađuje sa predstavnicima međunarodnih organizacija i inostranih institucija i učestvuje u radu međunarodnih tužilačkih mreža i tela.

Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć koordinira pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima i to kako od strane nadležnih tužilaštava koja su postupaju po zamolnicama dostavljenim formalnim putem preko Ministarstva pravde Republike Srbije, tako i kroz direktnu saradnju sa predstavnicima inostranih tužilaštava u pogledu razmene informacija od značaja za vođenje krivičnih postupaka, kako u zemlji tako i u inostranstvu, u skladu sa principima Drugog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, bilateralnim i multilateralnim Memorandumima o saradnji i odgovarajućim normama u nacionalnom zakonodavnom okviru. Spisak svih javnih tužilaštava u Republici Srbiji koja pružaju međunarodnu pravnu pomoć možete videti ovde.

Vrhovno javno tužilaštvo učestvuje u radu međunarodnih tužilačkih mreža i tela, poput Evroxast-a, EDŽN-a, Mreže Generalnih tužilaca EU, Konsultativnog veća evropskih tužilaca Saveta Evrope, Biroa T|-CY Komiteta „Budimpeštanske" Konvencije Saveta Evrope za visokotehnološki kriminal, SEEPAG-a (Savetodavne grupe tužilaca Jugoistočne Evrope) i dr. 

Posebno je od značaja istaći da je u martu 2020. godine Vrhovno javno tužilaštvo otvorilo kancelariju tužioca za vezu u Evroxast-u (EU agenciji za krivičnu pravosudnu saradnju), u Hagu, Holandija, nakon što je Republika Srbija potpisala i ratifikovala Sporazum o saradnji sa Evroxast-om 2019. godine, čime je još više intenzivirana saradnja sa ovom značajnom EU mrežom. Republika Srbija po broju predmeta sa Evroxast-om nastavlja da bude u vrhu zemalja nečlanica EU sa kojom Evroxast ostvaruje najveću saradnju.

Isto tako, kontakt tačka Vrhovnog javnog tužilaštva aktivno učestvuje u radu Evropske pravosudne mreže (European Judicial Network – EJN), zajedno sa kontakt tačkama za EDŽN iz zemalja članica Evropske unije i država kandidata. Uz Evroxast, EDŽN predstavlja jednu od najvažnijih pravosudnih mreža u Evropi, putem koje se olakšava i ubrzava traženje i pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima kroz saradnju kontakt tačaka i alate kao što su Pravosudni atlas, modeli formulara, informacije o nacionalnim pravnim sistemima, informacije o načinu sprovođenja određenih istražnih i dokaznih radnji i raznih oblika međunarodne pravne pomoći u državama članicama (Fiches Belges) i dr.

U cilju jačanja međunarodne saradnje i pravne pomoći, Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć predlaže, sastavlja nacrte i organizuje potpisivanje Memoranduma o razumevanju i saradnji kojima se obezbeđuje direktan kontakt, neposredna komunikacija, razmena informacija i efikasnija saradnja i postupanje u predmetima prekograničnog kriminala. U tom smislu, javno tužilaštvo Republike Srbije ima 29 potpisanih tužilačkih memoranduma o saradnji.  

Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć Vrhovnog javnog tužilaštva  ostvaruje intenzivnu bilateralnu saradnju, organizujući radne posete inostranih tužilaštava i predstavnika inostranih pravosudnih institucija Vrhovnom javnom tužilaštvu, kao i radne posete Vrhovnog javnog tužilaštva inostranim partnerima. Isto tako, bliska međunarodna bilateralna saradnja ostvaruje se i sa pravosudnim i polocijskim oficirima za vezu inostranih država u Republici Srbiji.

Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć intenzivno sarađuje sa institucijama Evropske Unije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, Vrhovno javno tužilaštvo, zajedno sa drugim nadležnim organima Republike Srbije, aktivno učestvuje u sprovođenju mera iz Akcionog plana za Poglavlje 7 „Intelektualna svojina",  Akcionog plana za poglavlje 23 „Pravosuđe i osnovna prava" i Akcionog plana za Poglavlje 24  „Pravda, sloboda i bezbednost", ostvarujući u tom procesu blisku saradnju sa institucijama Evropske unije - Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Evropskom komisijom. Takođe, predstavnici Odeljenja za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć aktivno učestvuju na sastancima sa predstavnicima Evropske unije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kao i u izradi izveštaja za navedene sastanke i priloga za Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Republike Srbije. 

Isto tako, Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć Vrhovnog javnog tužilaštva učestvuje u programiranju i sprovođenju EU projekata koji se odnose na javno tužilaštavo, uključujući IPA 2015 projekt „Nabavka IT opreme i softvera za upravljanje predmetima u javnim tužilaštvima", IPA 2017 projekt „Podrška tužilačkom sistemu", Fleksibilni mehanizmam podrške za Poglavlje 24 i Fleksibilni mehanizam podrške za Poglavlje 23. 

Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć Vrhovnog javnog tužilaštva sarađuje sa međunarodnim organizacijama i inostranim pravosudnim organima u projektima stručnog usavršavanja za javno tužilaštvo, učestvujući i/ ili organizujući učešće predstavnika javnog tužilaštva na mnogobrojnim seminarima, radionicama, međunarodnim konferencijama i studijskim posetama na teme organizovanog kriminala, privrednog kriminala, korupcije, pranja novca, visokotehnološkog kriminala, nasilja u porodici, trgovine ljudima, narkoticima i oružjem, međunarodne pravne saradnje i dr. U tom smislu, Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć Vrhovnog javnog tužilaštva, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, koordinira sprovođenje aktivnosti u projektima stručnog usavršavanja i obuke javnih tužilaca sa Misijom OEBS-a, Savetom Evrope, Ministarstvom pravde SAD (OPDAT i ICITAP programom), Kancelarijom UN za droge i kriminal (UNODC) i CEPOL-om (EU agencija za obuku organa za sprovođenje zakona), kao i sa drugim međunarodnim partnerima u okviru gore navedenih EU projekata.  

Vrhovno  javno tužilaštvo ostvaruje saradnju i sa Nemačkim udruženjem za međunarodnu saradnju (GIZ) i Holandskim centrom za  međunarodnu pravnu saradnju (CILC), koji sprovode regionalne EU projekte, poput realizovanih IPA 2017 i IPA 2019 projekata  ''Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu", u okviru kojih je u Vrhovno javno tužilaštvo bio upućen EU tužilac i kroz koje se javnom tužilaštvu Republike Srbije pružala podrška za operativnu međunarodnu saradnju i međunarodnu pravnu pomoć. U toku je sprovođenje regionalnog  projekta „Podrška EU jačanju borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima u zemljama Zapadnog Balkana".

U Odeljenju za za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć postupaju javni tužioci Vrhovnog javnog tužilaštva: Branko Stamenković - rukovodilac odeljenja i Gordana Janićijević - tužilac za vezu Republike Srbije u Evroxastu.