Врховно јавно тужилаштво
Јавнотужилачку функцију у Врховном јавном тужилаштву обављају Врховни јавни тужилац и јавни тужиоци Врховног јавног тужилаштва (за које је систематизовано 15 места). Тужилачко особље чине савестници у јавном тужилаштву и запослени на административно-теничким, материјално-финансијским, рачуноводственим, информатичким и општим псловима.

Радом Врховног јавног тужилаштва руководи Врховни јавни тужилац који представља ово тужилаштво пред другим органима, институцијама и грађанима. Врховни јавни тужилац руководи тужилачком управом, надзире рад одељења, Службе за опште послове и Секретаријата, остварује стални увид у рад овог јавног тужилаштва као целине и појединачни рад јавних тужилаца и запослених и предузима мере за правилно, благовремено и ефикасно обављање послова у Врховном јавном тужилаштву. Руководиоци одељења, секретар и руководилац Службе за опште послове старају се да послови у одељењу, Кабинету Врховног јавног тужиоца, Секретаријату и Служби за опште послове буду обављени законито, благовремено, ефикасно, правилно, уредно и једнообразно.

У Врховном јавном тужилаштву полазећи од врсте, обима и сложености послова и потребе законитог, ажурног и ефикасног рада, образују се следеће организационе јединице: кабинет Врховног јавног тужиоца, одељења, Секретаријат и Служба за опште послове. За обављање послова из делокруга Врховног јавног тужилаштва систематизовано је 21 радно место са 28 запослених.

Препоручујемоhov Најновије вестиhov